معرفی مشاورین مرکز مشاورهدکتر جواد کریمی

دکتری - استادیار

خانم معصومه اسماعیلی

کارشناسی ارشد - غیر هیئت علمی

دکتر یداله قاسمی پور

دکتری - استادیار

محمد رضا نوروزی

کارشناسی ارشد - غیر هیئت علمی

سعید آریاپوران

دکتری - دانشیار

مهدی عبداله زاده رافی

دکتری - استادیار

خانم مهناز سرتیپی یار احمدی

کارشناسی ارشد - غیر هیئت علمی

دکتر طاهره حق طلب

دکتری - استادیار

سپیده مرتضوی

کارشناسی ارشد - غیر هیئت علمی

حسین سیاوشی

کارشناسی ارشد - غیر هیئت علمی

تماس باما

اطلاعات

مرکز مشاوره دانشگاه ملایر ، تاسیس سال 1387

شرکت فنی مهندسی شایلین تاک| 2019